Thời sự - Chính trị


Thực hiện kế hoạch số 09- KH/HU ngày 11/3/2021 của BTV huyện ủy, ngày 16/4/2021, đảng ủy TT Gio Linh đã tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đến dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị có đ/c Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; đc Trần Đức Hiền, HUV, Trưởng phòng TC- KH huyện các đc trong đảng ủy- HĐND- UBND- UBMT, các ban ngành, đoàn thể thị trấn; các tập thể, cá nhân điển hình ở các đơn vị khu phố, trường học trên địa bàn.  Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy thị trấn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Đã chú trọng công tác quán triệt, triển khai đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng chủ đề, chủ điểm hàng năm. Đặc biệt, lãnh đạo thị trấn đã lựa chọn những chủ đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo.